I. Předmět kupní smlouvy, doba a způsob dodání 

 1. Tyto obchodní podmínky se řídí zákony České republiky.
 2. Prodávající se zavazuje na základě této objednávky předat zboží kupujícímu, dle vzájemně dohodnutých podmínek.
 3. Platné normy třídění kvalit jsou uvedeny na těchto webových stránkách v sekci Třídění kvalit a jsou také k dispozici na prodejně.
 4. Při osobním odběru zboží kupujícím přechází zodpovědnost za zboží na kupujícího uložením zboží do transportního vozidla kupujícího.
 5. Při dodání zboží prodávajícím na místo předem dohodnuté, přechází zodpovědnost za zboží na kupujícího složením zboží na tomto místě.
 6. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení dodací lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. Nedodá-li prodávající zboží ani v prokazatelně stanovené přiměřené lhůtě, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit a to telefonicky nebo e-mailem.
 7. Prodávající může v některých případech zakázkové výroby požadovat nevratnou zálohu na zboží.

 

II. Kupní cena 

 1. Kupující se zavazuje zaplatit finanční částku dle faktury způsobem uvedeným tamtéž.
 2. Při osobním převzetí se částka vyplácí na místě v hotovosti nebo platební kartou. Platbu lze provést také formou zaslání předplatby na účet na základě zálohové faktury s 2% skontem. Po 3 odběrech zboží zaplacených výše uvedeným způsobem může být kupujícímu nabídnuta platba na splatnost.
 3. Při platbě na splatnost se kupující zavazuje dodržet dobu splatnosti (uvedenou na faktuře). Při nedodržení splatnosti nebude kupujícímu tato možnost opětovně nabídnuta.
 4. Prodávající nabývá k věci vlastnické právo úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí škody na věci však na kupujícího přechází již jejím převzetím.

 

III. Zodpovědnost prodávajícího a kupujícího 

 1. Kupující prohlašuje, že byl seznámen se stavem zboží.
 2. Kupující jo povinen zkontroloval obsah dodávky při převzetí zásilky od dopravce
 3. Prodávající nenese zodpovědnost za vady zboží způsobené jeho špatným uskladněním, manipulací či jiné vady vzniklé po převzetí kupujícím.
 4. S výrobky má být zacházeno odborně. Za poškození a vady způsobené neodbornou instalací dodavatel neodpovídá.
 5. Při nedodržení těchto zásad nemůže prodávající později brát zřetel na případnou reklamaci zboží, stejně tak v případě zásahu třetí osoby.
 6. Kupující je povinen nahlásit případnou reklamaci bezprostředně po jejím zjištění, nejpozději však do 14 dnů od převzetí zboží. Případná reklamace bude řešena dle Reklamačního řádu uvedeného na těchto webových stránkách v sekci Reklamace a musí být zanesena do Reklamačního protokolu včetně požadovaných příloh.

 

IV. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
 2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. IV.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího: Puidukoda CZ, s.r.o., Lípa 303, 763 11 Lípa nad Dřevnicí či na adresu elektronické pošty prodávajícího zlin@puidukoda.eu.
 3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. IV.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 5 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu na adresu prodejny: Puidukoda CZ s.r.o., Lípa 303, 763 11 Lípa nad Dřevnicí.
 4. Ve lhůtě patnácti dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. IV.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
 5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. IV.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu zboží kupujícímu do deseti dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. IV.4 obchodních podmínek, nejpozději však do třiceti dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím. V případě, že není zboží vráceno v rámci reklamace, dopravu hradí kupující.
 6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

V. Bezpečnost a ochrana informací 

 1. Veškerá data kupujícího, sdělena při objednávkách zboží, jsou považována jako důvěrná a nebudou poskytnuta třetí osobě s výjimkou partnerů zajištujících distribuci a platební styk, kterými mohou být např. pošta, dopravní společnosti apod. (sdělení jména a adresy dodání).
 2. Prodávající prohlašuje, že s osobními údaji kupujícího bude nakládáno v souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů a budou použity pouze pro interní potřebu k obchodním účelům.

 

VI. Závěrečná ustanovení 

 1. Jestliže jedna ze stran poruší některé ustanovení v této kupní smlouvě, je druhá strana oprávněna od této kupní smlouvy odstoupit.
 2. Obě strany prohlašují, že si na základě svobodné vůle tuto kupní smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz obě strany připojují své podpisy.