I. Předmět kupní smlouvy, doba a způsob dodání 

 1. Prodávající se zavazuje na základě této objednávky předat zboží kupujícímu, dle vzájemně dohodnutých podmínek.
 2. Platné normy třídění kvalit jsou uvedeny na těchto webových stránkách v sekci Třídění kvalit a jsou také k dispozici na prodejně.
 3. Při osobním odběru zboží kupujícím přechází zodpovědnost za zboží na kupujícího uložením zboží do transportního vozidla kupujícího.
 4. Při dodání zboží prodávajícím na místo předem dohodnuté, přechází zodpovědnost za zboží na kupujícího složením zboží na tomto místě.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení dodací lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. Nedodá-li prodávající zboží ani v prokazatelně stanovené přiměřené lhůtě, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit a to telefonicky nebo e-mailem.
 6. Prodávající může v některých případech zakázkové výroby požadovat nevratnou zálohu na zboží.

 

II. Kupní cena 

 1. Kupující se zavazuje zaplatit finanční částku dle faktury způsobem uvedeným tamtéž.
 2. Při osobním převzetí se částka vyplácí na místě v hotovosti nebo platební kartou. Platbu lze provést také formou zaslání předplatby na účet na základě zálohové faktury s 2% skontem. Po 3 odběrech zboží zaplacených výše uvedeným způsobem může být kupujícímu nabídnuta platba na splatnost.
 3. Při platbě na splatnost se kupující zavazuje dodržet dobu splatnosti (uvedenou na faktuře). Při nedodržení splatnosti nebude kupujícímu tato možnost opětovně nabídnuta.
 4. Prodávající nabývá k věci vlastnické právo úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí škody na věci však na kupujícího přechází již jejím převzetím.

 

III. Zodpovědnost prodávajícího a kupujícího 

 1. Kupující prohlašuje, že byl seznámen se stavem zboží.
 2. Kupující jo povinen zkontroloval obsah dodávky při převzetí zásilky od dopravce
 3. Prodávající nenese zodpovědnost za vady zboží způsobené jeho špatným uskladněním, manipulací či jiné vady vzniklé po převzetí kupujícím.
 4. S výrobky má být zacházeno odborně. Za poškození a vady způsobené neodbornou instalací dodavatel neodpovídá.
 5. Při nedodržení těchto zásad nemůže prodávající později brát zřetel na případnou reklamaci zboží, stejně tak v případě zásahu třetí osoby.
 6. Kupující je povinen nahlásit případnou reklamaci bezprostředně po jejím zjištění, nejpozději však do 14 dnů od převzetí zboží. Případná reklamace bude řešena dle Reklamačního řádu uvedeného na těchto webových stránkách v sekci Reklamace a musí být zanesena do Reklamačního protokolu včetně požadovaných příloh.

 

IV. Bezpečnost a ochrana informací 

 1. Veškerá data kupujícího, sdělena při objednávkách zboží, jsou považována jako důvěrná a nebudou poskytnuta třetí osobě s výjimkou partnerů zajištujících distribuci a platební styk, kterými mohou být např. pošta, dopravní společnosti apod. (sdělení jména a adresy dodání).
 2. Prodávající prohlašuje, že s osobními údaji kupujícího bude nakládáno v souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů a budou použity pouze pro interní potřebu k obchodním účelům.

 

V. Závěrečná ustanovení 

 1. Jestliže jedna ze stran poruší některé ustanovení v této kupní smlouvě, je druhá strana oprávněna od této kupní smlouvy odstoupit.
 2. Obě strany prohlašují, že si na základě svobodné vůle tuto kupní smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz obě strany připojují své podpisy.